Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Solhöjden

  En skiss över bostadsområdet Solhöjden.

  Äntligen är vi på gång med ett nytt bostadsområde i Timrå kommun! Området kallas för Solhöjden och är en viktig pusselbit som ska bidra till Timrå kommuns befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035.

  Tilltagna naturområden

  Solhöjden är beläget i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge. I Översiktsplan 2035 har området beteckningen Ubo 4. Vi har tillsammans inom kommunen och Sweco arbetat fram en vision för området. Solhöjden ses som ett område med mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur.

  Ett av norrlands bästa lägen

  Solhöjden kommer att ge plats för ca 300 nya bostäder och bestå av småhustomter, parhus, radhus och flerfamiljshus. Fokus kommer att läggas på gröna värden samt att binda ihop de omkringliggande bostadsområdena med Solhöjden och därigenom skapa en sammanhållande helhet med nya attraktiva promenadstråk och vistelsemiljöer.

  Solhöjden utgör Timrå kommuns största bostadssatsning på många år och har potential att utvecklas till ett av Norrlands allra bästa lägen.

  Skogen ska bevaras på bästa sätt

  En viktig karaktär för området Solhöjden, både idag och i framtiden, är skogen. Detta är något som omsorgsfullt ska beaktas i byggandet och Timrå kommun har, i samarbete med landskapsarkitekter, tagit fram ett förslag på hur skogen kan bibehållas, förädlas och användas.

  — Skogen är en så stor identitet i området idag så vi behöver utforska hur man kan använda den på bästa sätt. Även om det kommer innebära stora förändringar med det nya bostadsområdet så handlar det om att bibehålla och utveckla de kvaliteter som finns idag så långt det går, berättar David Östlund, mark- och exploateringssamordnare på Timrå kommun.

  Visionen för området är en välskött skog med bevarad skogskänsla. Det åstadkommer Timrå kommun med försiktig och strategisk gallring för utblickar från utvalda platser. Fyra nya platser föreslås med varierande användningsområden, exempelvis för aktivitet, möten, avkoppling samt naturupplevelser. Skogen och de föreslagna platserna binds samman genom ett nytt system av skogsstigar.

  Anmäl ditt intresse

  Är du intresserad av tomter, vill anmäla ditt intresse eller få fortlöpande information om det nya bostadsområdet Solhöjden? Kontakta oss via mail på solhojden@timra.se »

  Vad är ett planprogram?

  Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att i ett tidigt skede utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet ska uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete.

  Planprogrammet ger möjlighet att föra en tidig dialog och ses som ett tillfälle att samtala om behov. Under samrådstiden får myndigheter, sakägare, allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planförslaget med synpunkter och information. Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter och planprogrammet revideras för att sedan gå upp för beslut om godkännande av kommunstyrelsen.

  Ett planprogram är inte juridisk bindande, som en detaljplan, utan är vägledande för kommande skeden.

  Planprocess

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som inom ett visst område reglerar hur mark och vatten får användas och hur eventuell bebyggelse får utformas. Detaljplaner upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och processen för att ta fram detaljplanen fungerar som en lämplighetsprövning. Kommunen fattar beslut om planens innehåll och utformning, där en avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen.

   

   

  Samråd - Under samrådet får myndigheter, sakägare och andra berörda möjlighet att påverka planförslaget med synpunkter och information.

  Granskning - Under granskning får myndigheter, sakägare och andra berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

  Antagande - Kommunstyrelsen beslutar om att anta detaljplanen.

  Laga kraft - Detaljplanen vinner laga kraft ca en månad efter att planen antagits.

  Godkännande - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planprogrammet.

  Skisser

  Norra delen

  Östra delen

  Södra delen

  Västra delen

  Planhandlingar

  Vad händer härnäst?

  Just nu tas ett planprogram fram som planeras att ställas ut på samråd i början av 2022 och tas upp i kommunstyrelsen för godkännande under våren 2022. Arbetet med att påbörja detaljplanearbetet startar i samband med planprogrammets godkännande.

  Parallellt med detta arbete planeras för exploaterings- och genomförandefrågorna. I samband med ett antagande av en detaljplan för området inleds genomförandet av projektet – som består i byggnation av vägar och övrig infrastruktur under 2024-2025. De första byggherrarna och egnahemsbyggarna beräknas kunna få tillträde under 2025.

   

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »