Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Här kan du se vilka taxor och regler som gäller för hushållsavfall, slam, latrin med mera.

  Avfallsplan
  Föreskrifter om avfallshantering
  Avfallstaxa fr o m 2022-04-01

  Utdrag ur avfallstaxan

  Nedanstående taxa är ett utdrag ur avfallstaxan och gäller endast en- och tvåfamiljshus. För övriga taxor se avfallstaxan här ovan. Taxan gäller från och med 2022-04-01 (indexuppräkning har skett).

  Kärl- och säckavfall

  En- och tvåfamiljshus

  I en villa med fyra personer rekommenderar vi sopkärl i storleken 140-190 liter. Vänligen kontakta Tirab för frågor gällande val av sopkärl samt hämtningsintervaller.

                                                   Hämtnings-           Hämtnings-          Taxa kr/år
  Kärlstorlek                       intervall                   avstånd                   inklusive moms

  80 L, komposterar*     4:e vecka                 < 1,6 m                          536
  80 L. komposterar*     4:e vecka                 > 1,6 m                          825
  80 L                                      2:e vecka                 < 1,6 m                      1.071
  80 L                                      2:e vecka                 > 1,6 m                      1.787
  140 L                                   2:e vecka                 < 1,6 m                      1.874
  140 L                                   2:e vecka                 > 1,6 m                      3.128
  190 L                                   2:e vecka                 < 1,6 m                      2.543
  190 L                                   2:e vecka                 > 1,6 m                      3.927
  240 L                                   2:e vecka                 < 1,6 m                      3.214
  240 L                                   2:e vecka                 > 1,6 m                      5.365
  370 L                                   2:e vecka                 < 1,6 m                      4.954
  370 L                                   2:e vecka                 > 1,6 m                      8.269

  * Tillgänglig efter anmälan till miljö- och byggkontoret.

  Vid tömning av 4 kärl eller fler per hämtningstillfälle rabatteras avgiften för samtliga kärl med 10%.

  Byte av kärlstorlek

  Byte av kärlstorlek debiteras med 307 kronor inklusive moms per tillfälle. Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej.

  Extra tömning

  Budning av extra tömning av tunna debiteras med 246 kronor inklusive moms per tillfälle.

  Fritidshus

  Fritidshus debiteras med 1.163 kronor per år inklusive moms. Detta avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september.

  Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin

  För permanentbostad eller  fritidshus som inte används och därför inte producerar hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 100 kronor per tillfälle inklusive moms. Uppehåll medges för maximalt 1 år i taget. Avslag på ansökan kan överklagas.

  Permanentbostad

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

  Fritidshus

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och ett år framåt. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april.

  Ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad och fritidshuslänk till annan webbplats

  Kompostering

  Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

  Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

  Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

  Gemensam behållare för hushållsavfall

  Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till kultur- och teknikförvaltningen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansökan ska göras gemensamt av berörda fastighetsägare.
  Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfalllänk till annan webbplats 

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »