Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Lotteri

  Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslut

  Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. 

  Lotteriredovisning ska inlämnas senast 15 februari varje år till utsedd lotterikontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen.

  En avgift om 300 kr tas ut för handläggning av ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål.

  Ansökan om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslutlänk till annan webbplats
  LotterianmälanPDF (pdf, 139 kB)
  Lotteriredovisning enligt 18 kap. 10 § spellagenlänk till annan webbplats

  Här nedan kan du läsa mer om lotterier och på Spelinspektionens hemsidalänk till annan webbplats.

  6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål

  Licens

  1 §   Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta andra lotterier än 
     1. kasinospel, 
     2. onlinebingo, 
     3. penningautomater, 
     4. värdeautomater, eller 
     5. datorsimulerat automatspel.

  2 §   Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som
     1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
     2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, 
     3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och 
     4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

  Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges i första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det.

  3 §   Licens att tillhandahålla ett lotteri förutom bingo enligt 1 § får ges, om 
     1. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där lotteriet bedrivs, och
     2. det kan antas att lotteriet kommer att ge licenshavaren skälig avkastning och att denna kommer att användas för det allmännyttiga ändamålet.

  Kravet enligt första stycket 2 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.

  4 §   Vid lotteri enligt 1 §, med undantag för bingo, är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

  Bingo

  5 §   Licens att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om 
     1. vinstplanen anslås i spellokalen, och 
     2. det kan antas att bingon kommer att ge skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för annat.

  Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § i spellokalen ska vid bedömningen enligt första stycket 2 även den ersättning beaktas som upplåtelsen av spelplats för sådant spel kan antas komma att ge.

  6 §   Vid prövning av licens för att tillhandahålla bingo enligt 1 § ska särskild hänsyn tas till licenshavarens behov av inkomster från bingo för sin verksamhet.

  Om utrymmet för bingo på marknaden är begränsat ska vid bedömningen av behovet av inkomster från bingo hänsyn tas främst till omfattningen av sådan ungdomsverksamhet vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Företräde ska dessutom ges den som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen i samhället för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

  7 §   Efter särskilt beslut av spelmyndigheten får en eller flera licenshavare enligt 1 § tillhandahålla samordnad bingo på flera platser.

  Lokalt poolspel

  8 §   Vid prövningen av licens att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 1 § gäller inte kraven enligt 4 kap. 1-3 §§, om inte annat följer av andra stycket. En sådan licens meddelas för ett specifikt antal tävlingsdagar per år.

  För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid licensprövningen.

  Registreringslotterier

  9 §   En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om
     1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
     2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag, 
     3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och 
     4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

  För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av personer som anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett.

  10 §   En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

  11 §   Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

  Tillsyn över registreringslotterier enligt 18 kap. 10 § spellagen

  För sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § ska  kommunen förordna en kontrollant.

  Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet  ska betalas av den som har registrerats för att  tillhandahålla ett sådant lotteri.

  Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt  6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod  lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden.

  Den nya spellagen i korthet

  Tillämpningsområde

  Spellagen gäller för spel om pengar som tillhandahålls i Sverige.

  Krav på spelverksamhet

  Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebär
  1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd,
  2. att det ska råda hög säkerhet i spelen,
  3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
  4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

  Licensgivning

  En spelmyndighet fattar beslut om licens. Licens ges för viss tid om högst fem år och får förenas med villkor.

  Licenser

  Spellagen innehåller sex olika typer av licenser.

  Statligt spel

  Licens för statligt spel får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

  Spel för allmännyttiga ändamål

  Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

  Kommersiellt onlinespel

  Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, online-bingo och
  datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer.

  Vadhållning

  Licens för vadhållning får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Denna licensform är också öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

  Landbaserat kommersiellt spel

  Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

  Spel på fartyg i internationell trafik

  Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och
  värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

  Licenshavarnas samarbeten

  För att en licenshavare ska få tillhandahålla spel i samarbete med företag utomlands, genom
  spelombud eller med hjälp av t.ex. ett serviceföretag, ska särskilda krav uppfyllas. Ansvaret för spelverksamheten vilar på licenshavaren.

  Registrering av spelare

  En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet innan spel får påbörjas. Regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela undantag från registreringsskyldigheten.

  Spelkonton

  Licenshavare med licens för onlinespel ska för varje registrerad spelare öppna ett spelkonto. Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information kopplat till spelkontot.

  Spelansvar

  En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). Licenshavaren ska följa registrerade spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande.

  Möjlighet ska finnas för spelare att stänga av sig från spel. Spelmyndigheten ska upprätta och föra ett register över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos alla spelföretag.

  Åldersgräns på 18 år införs för att få spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.

  Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet. 

  Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.

  Marknadsföring

  Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring enligt första stycket får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare.

  Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

  Tekniska krav

  Den som tillhandahåller spel ska uppfylla tekniska krav på spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor som har meddelats i föreskrifter med stöd av denna lag.

  Behandling av personuppgifter

  Spelmyndighetens och licenshavarnas behandling av personuppgifter tydliggörs. Behandlingen får begränsas av regeringen.

  Skatt

  Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

  Tillsyn och andra åtgärder

  Spelmyndigheten utövar tillsyn på spelområdet. Spelmyndigheten får förordna särskilda kontrollanter för att utföra tillsynsuppgifter. Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen eller föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av denna lag ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. En varning får förenas med sanktionsavgift.

  Spelmyndigheten får ingripa mot den som tillhandahåller spel och som överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

  Det införs möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag. Spelmyndigheten kan också förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.

  Straff och sanktioner

  Ett skärpt sanktionssystem föreslås för att begränsa den illegala konkurrensen från olicensierade spelföretag. Höjda straffskalor för olovlig spelverksamhet och för främjande av illegalt spel samt den nya brottsrubriceringen spelfusk (matchfixning) föreslås.

  Avgifter och överklagande

  Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn enligt denna lag. Beslut enligt spellagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »