Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Förhandsbesked

  När du planerar att ordna ny tomt och bygga nytt åretrunthus eller fritidshus inom område som inte har detaljplan bör du söka förhandsbesked hos miljö- och byggnadsnämnden.

  Inom områden som är planlagda med byggnadsplan, stadsplan och detaljplan finns bestämmelser för hur marken får användas för bebyggelse. Utanför dessa områden, till exempel på landsbygden, måste möjligheterna att bygga prövas mot de olika förutsättningar som finns på platsen och närområdet. Det kan då ske i ett förhandsbesked.

  Enligt plan- och bygglagen (PBL) får miljö- och byggnadsnämnden i ett förhandsbesked meddela om bygglovspliktiga åtgärder kan tillåtas på särskild plats. I förhandsbeskedet får nämnden även ange de villkor som kopplas till beslutet, som blir bindande i två år. Därefter upphör det att gälla.

  Lokaliseringsprövningen sker stegvis så att du som sökande successivt får komplettera ärendet med nödvändiga utredningar som belyser olika frågeställningar. Därmed belastas du inte av kostnader för onödiga kompletteringar. För normala ärenden med kompletta handlingar är det miljö- och byggkontorets ambition att ett preliminärt besked för fortsatt prövning ska hanteras inom en period av tre månader.

  Tidiga kontakter med miljö- och byggkontoret

  Innan du ansöker om förhandsbesked med lokaliseringsprövning bör du kontakta miljö- och byggkontoret. Då kan du få en god information om hur prövningen går till, om vad det finns för övergripande riktlinjer i området och vilka handlingar som krävs i ett första skede. Du kan även få ansökningsblanketter samt kartor över området.

  För att kunna behandla din ansökan bör den inledningsvis innehålla följande handlingar.

  • Ansökan om förhandsbesked för lokaliseringsprövning med en beskrivning av de skäl du har för etableringen samt en enkel beskrivning av hur du avser att lösa tillfart, vattenförsörjning och avlopp
  • Översiktskarta i skala 1:5000
  • Situationsplan i skala 1:2000 med tänkt utformning av tomt och husplacering
  • Fotografier över det tänkta tomtområdet med vägar och omgivning

  När du lämnat in din ansökan får du en bekräftelse om att ärendet kommit in och vem som handlägger det. Vid behov begär kontoret även in nödvändiga kompletteringar.

  Prövning mot översiktliga riktlinjer för planering och grannintressen

  I detta skede prövas ansökan mot de allmänna intressen och riktlinjer som anges i kommunens översiktsplaner och andra styrande planeringsdokument. Hänsyn tas även till grannintressen, boendes hälsa, mark- och vattenförhållanden, möjligheterna att ordna väg, vatten, avlopp och annan samhällsservice. Vi tittar även på energiförsörjning, omgivningspåverkan på miljön och till andra miljöstörningar i området .

  Ärendet skickas därför på remiss till berörda grannar och myndigheter för att få deras syn på ansökan. Tomtplatsen skall oftast besiktas. Kontoret gör därefter en samlad bedömning om det finns förutsättningar att senare meddela positivt förhandsbesked när ärendet ytterligare kompletterats med avseende på väg, vatten och avlopp eller om det bör avslås med hänsyn till motstridiga intressen.

  Vid bedömningen avslag sammanställs ett yttrande till miljö- och byggnadsnämnden med förslag till beslut. Sökanden ges möjlighet att ytterligare argumentera för sin framställan och kommentera handläggarens skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden. Detta redovisas till nämnden som beslutar i ärendet. Vid avslag kan sökanden överklaga till länsstyrelsen.

  Vid bedömningen att positivt förhandsbesked kan förväntas skickas en skrivelse till sökanden med begäran om att ärendet kompletteras med förslag till lösning av vatten och avlopp för fastighetens behov samt en markundersökning som redovisar förutsättningarna för vatten och avlopp, grundläggning och markradon. Miljöhandläggaren informeras så att sökanden kan kontaktas om vad som skall åtgärdas.

  Prövning med hänsyn till hur vatten och avlopp kan ordnas

  Miljöhandläggaren skickar nu ett brev till dig som tar upp behovet av kompletterande utredningar innan miljö- och byggnadsnämnden kan tillstyrka ärendet. Det blir då aktuellt att du kontaktar en konsult som är sakkunnig inom vatten, avlopp och geologi. Denne ska ta fram en vatten- och avloppsutredning baserad på en markundersökning.

  Då ska följande redovisas:

  • Befintliga och planerade vattentäkter, avloppsanläggningar, ledningsnät och dagvattendiken samt vattendrag inom 200 m från den planerade tomten.
  • De åtgärder som krävs för att fastigheten ska få en godtagbar vattenförsörjning både avseende kvalitet och kvantitet.
  • Hur det enskilda avloppet ska dimensioneras och byggas utifrån markförhållandena på fastigheten. Högsta grundvattenyta och eller avstånd till berg från markytan ska anges.
  • Riskerna för förorening av näraliggande vattentäkter, samt vilka åtgärder som krävs för att undvika att dessa påverkas.
  • Eventuell gemensam anläggning för vatten och avlopp med andra fastigheter eller anslutning till kommunalt ledningsnät.
  • Samtidigt bör man undersöka grundläggningssätt för nya byggnader och förekomsten av markradon.

  När ärendet kompletterats på detta sätt gör miljöhandläggaren en bedömning om vatten och avlopp kan lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. Om så är fallet så tillstyrker miljö- och byggnadsnämnden ärendet och nämnden kan fatta beslut om förhandsbesked. Därefter kan man ansöka om avstyckning hos lantmäteriet och sedan om bygglov hos miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet om förhandsbesked kan dock överklagas av någon granne som i den tidigare hanteringen framfört synpunkter mot framställningen.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »