Trafikregler och säkerhet

 
Kungörelse

Timrå kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fordon i terräng: LTF nr: 2262 2017:35.

Den 2 november 2017 beslutade kultur- och tekniknämnden i Timrå kommun med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

1 § Inom förbudsområde, enligt markering i kartbilaga, i Timrå kommun får motordrivna fordon inte föras i terräng, även isbelagd sjö och vattendrag.

2 § Förbudet gäller inte.
1) Körning för jord- eller skogsbruksändamål.
2) Körning i samband med spårning eller annat arbete för att iordningställa eller vidmakthålla skidbacke, skidspår, skoterled eller isbana för skridskoåkning om körning utförs på uppdrag av allmännyttig organisation, förening eller liknande.
3) Körning med snöskoter efter särskilt utmarkerad skoterled eller skoterområde vilket beslutats av Kultur- och tekniknämnden.
4) Körning under polis- ambulans- eller annan räddningstjänstgöring eller för reparation av el- och teleledningar.
5) Körning som erfordras av statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.

Denna författning träder i kraft den 27 november 2017.

Kultur- och tekniknämnden.

Karta över förbudsområde

Trafikregler

För att trafiken ska fungera finns det trafikregler som alla trafikanter måste följa. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om trafikregler och vilka regler som gäller för olika fordon.

Det finns två typer av trafikregler – allmänna och särskilda trafikregler, som också kallas lokala trafikföreskrifter. De allmänna trafikreglerna beslutas av regeringen, gäller överallt och tillkännages av Sveriges Riksdag genom svensk författnings-samling (SFS). De flesta lokala trafikföreskrifterna beslutas av kultur- och teknik-nämnden, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Trafiksäkerhet

Alla människor berörs på något sätt av trafiken och därför är trafiksäkerheten väldigt viktigt. Man kan inte helt skydda sig mot olyckor, men man kan begränsa risken att drabbas av trafikolycka genom att exempelvis:

  • hålla hastigheten
  • använda bilbälte
  • aldrig köra onykter eller påverkad av medicin eller droger
  • hålla avstånd till framförvarande fordon
  • bära reflex när det är mörkt ute
  • använda cykelhjälm när man cyklar

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen består av olika delar exempelvis hastighetsdämpande åtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Hastigheten är avgörande för hur svåra konsekvenserna av en olycka blir för oskyddade trafikanter. Se konsekvenserna på denna bild. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 november 2017