Arrenden

Vi erbjuder

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsavdelning handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt. Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

- Jordbruksarrende – mark för brukande.

- Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.

- Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.

- Jaktarrende – mark för jakt.

- Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel. Ingen avgift utgår men en  
  administrationsavgift på 400 kr tas ut i samband med avtalstecknandet.

Kultur- och teknikförvaltningen handlägger ansökan om arrende. Synpunkter inhämtas från mark- och exploateringsavdelningen.

För avtal upp t o m fem år tas beslut av förvaltningschefen enligt delegering och för avtal på längre tid än fem år tas beslut i kultur- och tekniknämnden.

Detta kan du förvänta dig

  • Du kommer att få ett svar inom två veckor förutom företagsärenden som prioriteras och har en kortare handläggningstid. Undantag gäller vid semestertider och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som normalt sammanträder åtta gånger per år.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 december 2017