Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Detta är personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är till exempel; namn, personnummer och kundnummer.

Till känsliga personuppgifter hör till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst etc.).

Strukturerad personuppgiftsbehandling

Kommunen är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig.
• vilka uppgifter om den registrerade som behandlas
• varifrån dessa uppgifter har hämtats
• ändamålen med behandlingen
• till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut
Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.
En ansökan om registerutdrag till kommunen, ska du göra skriftligen. Ansökan ska innehålla namn, adress, personnummer och vara undertecknad. Detta gör vi för att kunna säkerställa att personen är den man utger sig för att vara. Därför går det inte att skicka den via e-post.

Möjligheten att själv begära rättelse

Kommunen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.
Om du av någon anledning anser att kommunen behandlar dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, kan du alltså vända dig till kommunen och begära att få personuppgifterna rättade. Kommunen ska därefter genast utreda om dina anmärkningar är befogade och, om så skulle vara fallet, snarast rätta felen.

Direkt marknadsföring

Kommunen använder inte dina uppgifter till marknadsföring eller lämnar ut dessa till 3:e part.

Ostrukturerad personuppgiftsbehandling (missbruksregeln)

Så kallad ostrukturerad personuppgiftsbehandling, som exempelvis publicering av personuppgifter i löpande text på en webbsida, är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. Detta gäller i den gamla PUL-lagen.

I den kommande dataskyddsförordningen kommer den så kallade missbruksregeln inte längre finnas kvar. När den regeln försvinner innebär det att samma regler som gäller för strukturerade personuppgifter också ska användas för ostrukturerade, till exempel det som skrivs om personer i e-post och på webbplatser.

Om uppgifterna inte rättas

Om du inte lyckats förmå kommunen att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen eller upphöra att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Länk till Datainspektionens sida med mera information

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 november 2017