Barn- och ungdomsberedningen

Timrå kommun prioriterar arbetet med barn och ungdomar, därför bildades Barn- och ungdomsberedningen under 2003. Syftet med bildandet var att uttrycka en politisk ambition och vilja att skapa en helhetssyn i arbetet med barn och ungdomar samt öka medvetenheten rörande barns och ungdomars situation idag.

Ambitionen är att frågor som rör barn och ungdomar ska beredas bredare i Barn- och ungdomsberedningen än bara inom den egna nämnden. Barn- och ungdomsberedningen är ett rådgivande, beredande organ för en bättre helhetssyn inom området barn och ungdom.

Fokus är helhetssyn och ökad medvetenhet. Alla nämnderna arbetar med barn och ungdomar inom sin nämnd och ansvarsområde. Kommunens resurser skall användas på ett ändamålsenligt sätt och verka mot uppsatta mål. Beredningen skall verka för att en nämndsövergripande samordning inom ramen för befintliga resurser. Därför är Barn- och ungdomsberedningen ett viktigt organ för att nå syftet.

Den politiska sammansättningen i beredningen är kommunstyrelsens arbetsutskott samt två ordinarie ledamöter i "barn- och utbildningsnämnden", "socialnämnden" samt "kultur- och tekniknämnden". Majoritet och opposition skall utse en representant vardera samt ersättare till dessa. Kommunstyrelsens ordförande är beredningens ordförande. Nämndernas förvaltningschefer skall delta och informera om aktuella beredningsärenden, innan ärendet kommer till respektive nämnd.

Utifrån denna fokus bild har vi ett antal projekt som syftar till att skapa detta bland annat "VITS", "LUST", "Friskare ungdom i Timrå" och "Ungdomspolitiskt program".

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 mars 2015