Bostadsanpassning

Gammal dam sörberge 2.JPG

Syftet med lagen om bidrag till bostadsanpassning, är att ge människor med funktionshinder en möjlighet till ett självständigt liv i sin egen bostad. Bidraget regleras och beslutas genom lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Bidrag lämnas inte till åtgärder i fritidshus, för normalt bostadsunderhåll, reparationer, tekniska brister, fukt- och mögelsanering med mera.

Behovet av anpassningsåtgärden måste vara långvarigt eller bestående för att få beviljat bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag beviljas för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökningsblankett kan du få från kommunen eller av arbetsterapeuterna. Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag skall bifogas intyg som styrker att åtgärden är nödvändig. I de flesta fall skriver arbetsterapeuten intyget, men det kan även vara intyg från annan sakkunnig, som synpedagog eller läkare.

Beslut

Kommunen beslutar och prövar dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser och praxis är bidragsberättigade eller inte, dels intygets styrka.

Den som inte är nöjd med ett avslag på sitt beslut har möjlighet att överklaga och anvisning om hur detta skall ske, framgår av beslutet.

Vad ges bidrag till?

Bidrag lämnas för att åtgärda bostadens fasta funktioner vilka behövs för att klara de vanliga boendefunktionerna.

  • Att komma in och ut ur bostaden
  • Att förflytta sig inom bostaden
  • Att laga mat och äta
  • Att sköta sin hygien
  • Att sova och vila

Vad gäller vid köp eller byte av bostad?

Om man flyttar till ny bostad har man själv ett stort ansvar och det krävs särskilda skäl för att kunna få bidrag. Kommunen förväntar sig att man väljer en bostad som inte kräver omfattande och kostnadskrävande åtgärder. Bidragsmöjligheterna är alltså begränsade.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 juni 2017